Magyar Tudomány Ünnepe 2017.

Aktualitas
A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a Magyar Polgári Védelmi Szövetség, a Magyar Polgári Védelmi Tudományos Egyesület  és a Magyar Környezetvédelmi Egyesület  2017. december 12-én ünnepi ülést tartott, az MPVSZ székhelyén (Budapest XIII. Zsinór u. 8-12.). Dr. habil. Endrődi István  tű. ezredes, az MPVSZ elnöke köszöntőjében kitért a testület idei munkájára, a fontosabb eredményekre, valamint a testület előtt álló szakmai kihívásokra. A tanácsadó testület idei munkáját dr. Tóth Ferenc  tűzoltó dandártábornok, országos polgári védelmi főfelügyelő értékelte, a polgári védelem katasztrófavédelem feladatrendszerében elfoglalt helyéről, az elért eredményekről, a várható feladatokról adott tájékoztatást. Prof. Dr. Petrányi Győző  akadémikus, egyesületünk elnöke előadásában az élhető városi környezet jellemzőiről, a városfejlesztés környezetvédelmi feladatairól értekezett. Külön szólt a környezeti értékek megtartásának és az ideális városkép kialakításának bonyolult kapcsolatáról. Dr. Varga Miklós  egyesületünk alelnöke előadásában a hazánk árvízmentesítésével kapcsolatos kihívásokról, az…
Read More

A társadalom, mint meghatározó környezeti tényező hatásai és az alkalmazkodás lehetőségei

Aktualitas
 A társadalom, mint meghatározó környezeti tényező hatásai és az alkalmazkodás lehetőségei  címmel tudományos ülést rendezett 2017. május 25?én a Magyar Tudományos Akadémia Környezet és Egészség Bizottsága, társszervezők a Magyar Környezetvédelmi Egyesület és a Magyar Természettudományi Társulat. (Helyszín: MTA Székház Budapest, Széchenyi tér 9.  Felolvasóterem).   Poór Gyula KEB elnök bevezetője után elhangzott előadások: A társadalmi, gazdasági, környezeti válság és a szétforgácsolódott tudomány - Vida Gábor  akadémikus, Más, új, idegen ? változó közösség a globalizálódó világban és hatása az egyénre - Csépe Valéria akadémikus, Lelki egészség és mentális epigenetika - Falus András  akadémikus,  Hátrányos helyzetű társadalmi rétegek felzárkóztatásának jelentősége és módszerei - Kovácsné Nagy Emese  PhD. Az előadásokat megbeszélés, vita követte. Sótonyi Péter  akadémikus összefoglaló zárszavával ért véget a konferencia. Az ülés aktualitását az adta meg, hogy a társadalom, mint környezeti tényező…
Read More

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE

Archiv Anyagok
A Magyar Polgári Védelmi Szövetség, a Magyar Polgári Védelmi Tudományos Egyesület és a Magyar Környezetvédelmi Egyesület 2016. november 21-én ünnepi ülést tartott a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, a MPVSZ székhelyén (Budapest XIII. Zsinór u. 8-12.). A tudomány ünnepe keretében megrendezett tanácskozáson jelen voltak, a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség elnöke, több megyei Szövetség elnöke és az Egyesület tagjai, a BM OKF Tudományos Tanácsa elnökének képviselője, a Védelmi Információs Központ kuratóriumának tagjai, a NKE KVI egyetemi oktatói, a Magyar Környezetvédelmi Egyesület elnöke és további képviselői. A résztvevőket Dr. Muhoray Árpád nyá. pv. vőrgy köszöntötte. Megnyitójában a tábornok úr emlékeztetett arra, hogy a Magyar Tudományos Akadémia 13 éve minden év novemberében megrendezi országos programsorozatát, melyhez csatlakozott a Magyar Polgári Védelmi Tudományos Egyesület. A rendezvény hagyományosan egy központi gondolat köré szerveződött, amely…
Read More

Konferenciák, rendezvények – 2013

Archiv Anyagok
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma háttérintézményeként működő Nemzeti Művelődési Intézet Élethosszig tartó tanulás projektje keretében Somogy megyéből kapott felkérést Egyesületünk környezetvédelemmel kapcsolatos előadások megtartására. - Iharosberényben 2013. október 26-án a Művelődési Otthon volt a helyszíne a Tiszta környezet, egészséges település rendezvényünknek. A megjelent érdeklődők előtt elnökünk Dr. Petrányi Győző akadémikus bevezetője után Hajdu László ökoközgazdász, alelnök tartott előadást a hulladékkezelés és a környezetvédelmi szemléletformálás témakörében, majd Kántor Sámuel alelnök adott tájékoztatást a közvetlen lakókörnyezetünkben elvégezhető tanórán kívüli környezet- és természetvédelmi nevelés lehetőségeiről, formáiról. A szép számú hallgatóság hozzászólásai után Dr. Petrányi Győző összegezte, értékelte az elhangzottakat, majd megköszönte a résztvevők aktivitását a sikeres találkozón. - Homokszentgyörgyön 2013. november 16-án a Művelődési Központ és Könyvtár előadótermében Dr. Petrányi Győző Klímaváltozások hatása állatbetegségek és növényi kórokozók terjedésére címmel tartott vetített képes előadásában a…
Read More

Megelőzés vagy alkalmazkodás

Archiv Anyagok
Vitaindító a Magyar Környezetvédelmi Egyesület részére Globális felmelegedés Benne vagyunk a globális felmelegedés időszakában. A Föld felszínének átlaghőmérséklete 1950 és 2003 között, 13,87 C?-ról 14,52 C?-ra (0.65 C?) növekedett. Arról még vitatkoznak a tudósok, hogy a globális felmelegedés csupán természeti jelenség, vagy antropogén hatások következménye is? Valószínűleg mindkét jelenség együttes hatásáról van szó. A káros gázok, elsősorban a szén-dioxidok-kibocsátása miatt a globális földfelszíni hőmérséklet 1,4-5,8 C?-al emelkedhet a XXI. században. Magyarországi tendenciák A magyarországi átlag jól követi a globális változásokat, annál valamivel magasabb, 0.77 C? melegedési értéket mutat. A telek és a tavaszok átlagosak, a nyarak jobban (1 C?) az őszök kevésbé (0,4-0,5 C?) követik a globális tendenciákat. Hazánkban a minimum és a maximumhőmérsékletek hasonló mértékben növekszenek. Növekszik a 20 C? feletti minimumhőmérsékletű napok száma. Az éves csapadékmennyiség a XX.…
Read More

ÁLLÁSFOGLALÁS

Archiv Anyagok
Klímaváltozás; Megelőzés? Alkalmazkodás? A Magyar Környezetvédelmi Egyesület Választmánya állást foglalt a Klímaváltozás tárgykörében. Kiemelt fontosságot tulajdonít a klímaváltozás várható, továbbá az észlelhető hatásait figyelembe vevő alkalmazkodás területein folyó kutatások felerősítésének, melynek hazai eredményei nemzetközileg is hasznosíthatók. A klímaváltozás megelőzésére, ütemének mérséklésére tett és teendő hazai és nemzetközi erőfeszítések mellett legalább olyan súlyú erőfeszítéseket kell tenni a klímaváltozás hatásainak kezelésére. Mint közismert a klímaváltozás fellelhető hatása hazánkban is megjelent. Az időjárási folyamatok jellegében történt változás, a faunában és flórában érzékelhető negatív hatások, a vízgazdálkodás és az agrárkultúra területét érintő új kihívások stb., új, jó válaszokat igényelnek. A szükséges új intézkedéseket már most fel kell gyorsítani, úgy a kutatások, mint a már megtehető gyakorlati lépések terén. (2011.) MKvE Választmánya
Read More

Globális klímaváltozás program

Archiv Anyagok
    A klímaváltozás valószínűsége már a 20. század hetvenes éveinek elején előtérbe került. Az ENSZ Stockholmi Konferenciájának (1972) ajánlásai sürgették a további kutatásokat a fosszilis tüzelőanyagok elégetéséből származó gázok környezeti hatásainak feltárására. Továbbá a szélsőséges időjárási eredmények okait és következményeit szintén megvizsgálandónak tartották. A későbbi évek mérési eredményei egyértelműen kimutatták,  hogy lassan, de észrevehetően növekszik a légkör CO2 tartalma és a Föld felszínének átlaghőmérséklete. A 20. század nyolcvanas éveiben egyre több figyelmet fordítottak a lehetséges klímaváltozás okainak, lehetőségeinek feltárására. A tudósok véleménye megoszlott a tendenciák minősítésében. Természetesen senki sem vonta kétségbe a mért adatok (CO2 tartalom, átlaghőmérséklet) valódiságát. Sőt még abban is elég nagyfokú egyetértés volt, hogy a klímaváltozás korunk realitása. A vita a körül csúcsosodott ki, hogy a változás most már meghatározott emberi tevékenység által kiváltott (antropogén jellegű)…
Read More

Magyar Természettudományi Társulat 1841-1990 -2015 jubileumi konferencia – 2015. november 20.

Archiv Anyagok
Az 1841-ben alapított Magyar Természettudományi Társulat 25 éve történt újjáalakulásának jubileumára szervezett Egészséges természet + egészséges élelmiszer = egészséges ember című konferenciát Dr. Áder János köztársasági elnök fővédnöksége alatt rendezték a Budapesti Gazdasági Főiskola Alkotmány utcai épületében. Tudósok és közéleti személyiségek előadásai három témakörben hangzottak el: biodiverzitás, élelmiszerlánc-biztonság és népegészségügy. A bevezető Vida Gábor akadémikus és a záró Kerekes Sándor professzor kiemelt előadásai világítottak rá a valós helyzet fenntarthatatlanságára. Az elmúlt negyven évben szinte minden exponenciálisan nőtt, és elhasználtuk a Föld felhalmozott tartalékainak nagy részét. A biodiverzitási mutató globálisan mintegy 50%-os veszteséget jelez. A kudarc hátterében egyrészt az áll, hogy nem ismert a biodiverzitás jelentősége, másrészt, hogy a kormányok a gazdasági növekedést tartják a legfontosabb célkitűzésnek. Mindez növeli a társadalom, a gazdaság és a környezet ellentmondásait és megoldhatatlanságát. Mindamellett a…
Read More

Alapszabály

Archiv Anyagok
A MAGYAR KÖRNYEZETVÉDELMI  EGYESÜLET  ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Magyar Környezetvédelmi Egyesület az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil törvény); a Polgári Törvénykönyvről (PTK) szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései figyelembevételével foglalta alapszabályát egységes szerkezetbe. Az egyesület a környezet védelméért felelősséget érző, azért tenni akaró jeles tudósok, művészek, neves közéleti személyiségek és állampolgárok kezdeményezésére alakult meg 1988. április 22-én, független, alulról építkező társadalmi szervezetként. Az egyesület célja, hogy a környezet- és természetvédelemre vonatkozó jogszabályok, előírások megtartásával és megtartatásával hazánk jobb környezeti állapotának elérése érdekében segítse a környezeti kultúra fejlesztését, a környezet és klímatudatosság társadalmi bázisának kiszélesítését. Az egyesület nem folytat közvetlen politikai tevékenységet, nem állít sem országgyűlési, sem önkormányzati képviselőválasztáson jelöltet, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. I. Egyesület neve:…
Read More