Beszámoló a Magyar Környezetvédelmi Egyesület 1996-2000. évi tevékenységéről

A Magyar Környezetvédelmi Egyesület 2001-ben működésének tizennegyedik évét éli. Az eltelt megközelítőleg másfél évtized jelentős érdeme, hogy igen nehéz működési feltételek mellett, jelentős személyes áldozatok árán, az ügy iránti elkötelezettséget bizonyítva folyamatos munkáról adunk számot.

Az Egyesület vezetése munkáját az alapszabály preambulumában lerögzített alapelvet szem előtt tartva a pártsemlegesség betartásával, a szakszerűség, a szakmai hitelesség szem előtt tartásával végezte. Kerülte a túlpolitizált, a demagógiával átitatott, dogmákká csontosodott értelmetlen vitákat. Nem vállalta fel a tudomány, a szakértelem megcsúfolását. Véleményét megkeresés esetén a preambulumában lefektetett elvek betartásával fejtette ki. E tevékenységével nem szerzett ?hírnevet?, de nem vált nevetségessé sem. Egyetlen állásfoglalását, nyilatkozatát sem kell évek múlva letagadnia, vagy szégyenkezni miatta ? mint nem egy zöld szervezetnél tapasztalható ? azaz megőrizte hitelességét. Ezt a tényt a beszámolási időszak tevékenysége is igazolja. Az 1996 áprilisi közgyűlés óta eltelt öt év alatt az Egyesület működése folyamatos volt, a testületi ülések rendszeresek voltak.

A működés feltételei az öt év folyamán a korábbi időszakhoz hasonlóan nehezen ? és csak részben ? voltak biztosíthatók. Évről évre újra kellett őket teremteni. A folyamatos működés feltételeit a minimálisra szűkült apparátus csak áldozatok árán tudta fenntartani. Több alkalommal volt kritikus a likviditásunk. Az anyagiak szűk volta behatárolta a felvállalható programokat, feladatokat.

Jogi-pártoló tagjainak támogatása lehetővé tette, hogy nehéz gazdasági helyzetünk ellenére az Egyesület tagságát a végzett munkáról, az Egyesület helyzetéről, programjáról, eredményeiről, gondjairól a rendszeresen megjelent évkönyveken és körleveleken keresztül megkeressük, tájékoztassuk.

A stabil székhelyet, a titkárság elhelyezését továbbra sem sikerült megoldani.

A beszámolási időszak alatt a kormányok részéről kétszer került kiírásra a társadalmi szervezetek elhelyezésére pályázat. Mind a két alkalommal adtunk be pályázatot, de elbírálásukra (a többi pályázó pályázatát is beleértve) a mai napig nem került sor.

A jelzett nehézségek ellenére az Egyesület sokrétű tevékenységet végzett. Az éves munkáról készített, tagságunk részére évente eljutatott beszámolókból ismert lehet a következő, az 5 éves összefoglaló tényanyag.

Az elmúlt öt évben:

 • fogadó készek voltunk a lakossági megkeresésekre. Igyekeztünk hozzájárulni a felvetődött problémák megoldásához (veszélyes hulladék elhelyezés, környezeti hatásvizsgálatok ? beruházások véleményezése, programok segítése stb.)
 • a nagyon korlátozott anyagi helyzetünk ellenére igyekeztünk megtartani tradicionális rendezvényeinket.
 • évente megrendeztük az Adria ? Duna Szabadegyetemet
 • az ifjú környezetvédők előtt jegyzett rendezvénynek számít a részükre évente megrendezésre kerülő nemzetközi tapasztalatcsere
 • a gyakorlati terepmunka segítéséhez, élményszerűbbé tételéhez összeállítottunk és kiadtunk egy módszertani füzetet a ?Silabuszt?
 • az évkönyveinkbe rendszeresen jelentettünk meg módszertani anyagokat
 • a Kisvízfolyások vízminőségi/környezetvédelmi megismerése, állapotváltozásának figyelemmel kísérése céllal beindítottunk a diákok részére egy programot. A tevékenység folyamatosságának elősegítése érdekében módszertani anyagot készítettünk és eljutattuk a programban résztvevők részére.
 • környezetvédelmi szaktábort szerveztünk (Balástya)
 • évente diákokat küldünk Bácskatopolyára a természetismereti táborba
 • évente több diplomamunka, szakdolgozat elkészítéséhez nyújtottunk konzultációs lehetőséget. A Közép ? Európai Egyetem megkeresésére, felkérésére ott tanuló diákokat fogadtunk és a környezetvédelem különböző tárgyköreiben adtunk részükre betekintést, konzultációt. Több ösztöndíjas kutató kereste meg Egyesületünket és kutatási területükhöz kapcsolódó témákhoz kérték ki véleményünket, javaslatainkat megköszönték felvetéseinket, elemzéseinket.
 • Pedagógusok, majd önkormányzati képviselők részére szerveztünk a környezetvédelem tárgykörben továbbképző programsorozatot
 • a Magyar Evangélikus Egyházzal és a Magyarországi Egyházak Ökomenikus Tanácsával közösen a környezeti nevelés lehetőségei, módszerei, formái az egyházi oktatási intézményekben tárgykörrel nemzetközi konferenciákat szerveztünk
 • előadások tartásával, továbbképzések szervezésével, közreműködéssel stb. rendszeresen nyújtunk szakmai támogatást a határon túli magyar pedagógusok szövetségeinek munkájához
 • sikeres volt az Egyesületünk által kezdeményezett, 5 évet felölelő milleneumi emlékliget pályázatsorozat
 • szakmai ankétok keretében tekintettük át a ?Villamos és mágneses terek környezeti ? biológiai hatása? problémakört. A rádiótelefonok és egyéb eszközök, berendezések, létesítmények okozta növekvő háttérsugárzások hosszabbtávú hatásait ismereteink, tapasztalataink mai szintjén nem tudjuk kellő bizonyossággal megállapítani, meghatározni.
 • részt vettünk jó néhány társadalmi szakmai fórumon, környezetvédelmi rendezvényen, parlamenti nyílt napon stb.
 • az Egyesületünk által állapított Herman Ottó Alapítvány a Fővárosi Bíróság bejegyezte a közhasznú szervezetek sorába
 • részt veszünk az MTA Általános Mikrobiológiai Bizottság és Tanácsadó Testület munkájában. Egyik kiemelkedő közös rendezvényünk a Szamos ? Tisza folyóban és vízgyűjtő területén bekövetkezett nehézfém szennyezés témakörében rendezett tudományos konferencia. A konferencia anyaga az ÁNTSZ Fővárosi Intézete jóvoltából nyomtatásban is megjelent, ami egyetlen ezt a témakört sokoldalúan átfogó, dokumentáló, elemző tudományos értékű anyag
 • véleményeztünk több törvénytervezetet, az EU ? hoz kapcsolódó hazai harmonizációs anyagot, jogszabálytervezetet
 • csepeli, kispesti, erzsébeti, soroksári illetőségű ifjúsági tagjaink a Soroksári ? Duna ág partszakaszán környezetvédelmi akciókat szerveztek, részt vettünk több tisztasági akcióban, Víz Világnapja, Környezetvédelmi Világnap illetve Madarak és Fák Napja rendezvényen

Széleskörű tevékenység folyik a mohácsi és a maglódi szervezetünknél.

Sokoldalúan támogatjuk a Herman Ottó Alapítvány tevékenységét. Közös programok szervezésével, finanszírozásával és egyéb módon támogatja az Alapítvány egyesületünket.

Az elkövetkező ciklusra a következő főbb feladatok programba vételét ajánljuk:

 • kiemelt figyelmet szentelni a pedagógusok illetve a fiatalok részére szervezett továbbképzéseknek, programoknak
 • folytatni a tradicionális programokat
 • folyamatossá, tradicionálissá tenni a Kisvízfolyások vízminőségi, környezetvédelmi megismerése, állapotváltozás figyelése programot
 • aktuális, a lakosság jogos környezet és természetvédelmi érdekeit sértő kérdésben fórumok szervezése, a megalapozott környezetvédelmi jellegű lakossági panaszok orvoslásának támogatása
 • vitatott környezetvédelmi jellegű problémák megvitatására, tisztázó szakmai ankétok szervezése
 • kiépíteni az Egyesület nemzetközi kapcsolatait (megteremteni ennek anyagi feltételeit)
 • erősíteni az Egyesület sajtó megjelenését
 • az évi 1% felajánlásából támogatóinktól 1998. évben 82.787 Ft, 1999-ben 100.773 Ft, 2000-ben 50.000 Ft támogatást kaptunk

A Magyar Környezetvédelmi Egyesület munkáját, programjai megvalósítását anyagilag, illetve természetben támogatta többek között a Magyar Országgyűlés, a Környezetvédelmi Minisztérium, Rákospalota ? Újpalota ? Pestújhely Polgármesteri Hivatal, a Rákóczi Szövetség, a Magyarországi Egyházak Ökomenikus Tanácsa, a Magyarországi Evangélikus Egyház, az Illyés Közalapítvány, a KOLPING Szövetség Gyöngyösi Tagszervezete, az Északerdő Rt., az Egererdő Rt., a Mátra Volán Rt. a mátrafüredi Vadas Jenő Erdészeti Szakközépiskola, a MOHOSZ, a Paksi Atomerőmű, a DÉMÁSZ, a Budapesti Távhőszolgáltató Rt.

Támogatásukat ezúton is köszönjük.

Budapest, 2001. április 28.        

Prof. Dr. Szabó István Mihály Kántor Sámuel

Akadémikus

az Egyesület elnöke

főtitkár