Beszámoló a Magyar Környezetvédelmi Egyesület 2001-2005. évi tevékenységéről

A Magyar Környezetvédelmi Egyesület 2005-ben tizennyolcadik működési évét zárta. A legutóbbi ? 2001. áprilisában tartott – közgyűlésünk óta eltelt időszakban is a korábbi évekhez hasonlóan, szerény körülmények között végzett folyamatos, színvonalas munkáról adhatunk számot. Törekvésünk volt hazánk jobb környezetállapotának elősegítése, a környezeti kultúra fejlesztése, ehhez a társadalmi bázis szélesítése, oktatás, tudatformálás.

Alapszabályunk alapelveit betartva egyesületünk sokirányú tevékenységét a pártsemlegesség, a szakszerűség, a szakmai hitelesség jellemezte. Sikerrel elkerülte a túlpolitizált, a demagógiával átitatott, dogmákká csontosodott értelmetlen vitákat. Nem vállalta fel a tudomány, szakértelem megcsúfolását. Véleményét a preambulumában lefektetett elvek betartásával fejtette ki. E tevékenységével nem szerzett ?hírnevet?, de nem vált nevetségessé sem. Egyetlen állásfoglalását, nyilatkozatát sem kell évek múlva letagadnia, vagy szégyenkezni miatta, azaz megőrizte hitelességét.

Anyagi lehetőségeink meghatározták a vállalható feladatokat, programokat.

Az Egyesület a Beszámolóban vázolt eredményeket, a folyamatos működést igen nehéz működési feltételek mellett, a környezetvédelem ügye iránti elkötelezettségét bizonyítva, jelentős személyes áldozatokat is vállalva érte el.

László József főtitkári működése alatt nehéz, kompromisszumos alkudozások eredményeként nyugvópontra jutott az Egyesület és az Ipari Minisztérium között a helyiségbérleti követelés.

Egyesületünk székhelye vállalható terhek mellett, az elmúlt ciklusban is Csepelen bérelt önkormányzati lakásban ? Kossuth Lajos u. 43-45. fszt. 1. ? volt, illetve van.

A főleg programokhoz kötődő pályázati, illetve szponzori támogatások szerény mértékben biztosították a működés lehetőségét.

Az adott, igen korlátozott feltételek mellett is sokirányú tevékenységet végeztünk az elmúlt öt esztendőben, többek között:

 • a tagságot az egyesület tevékenységéről, programjairól, eredményeiről, problémáiról beszámolókon és körleveleken keresztül tájékoztattuk. Sajnos 2002-től évkönyvünk nem jelent meg, illetve elmaradt a 2002, 2003 évi szokásos ? évösszefoglalót is tartalmazó ? évi körlevelünk. Az éves körlevelek, összefoglalók 2004, 2005 évről kellő időben elkészültek és az egyesület tagjaihoz eljutottak. Erőfeszítéseket teszünk a Közgyűlés dokumentumait is tartalmazó évkönyv elkészítésére. Terveinkben szerepel továbbá az Egyesület fennállásának huszadik évfordulójára egy emlékévkönyv megjelentetése.
 • az előző közgyűlés óta eltelt öt év alatt a választott testületeink üléseiket rendszeresen megtartották.
 • fogadó készek voltunk a lakossági megkeresésekre. Igyekeztünk hozzájárulni a felvetődött problémák megoldásához (veszélyes hulladék elhelyezés, környezeti hatásvizsgálatok ? beruházások véleményezése, programok segítése, stb.)
 • véleményeztünk több, az Európai Unióhoz kapcsolódó hazai harmonizációs törvénytervezeti szakanyagot, jogszabálytervezetet.
 • szakirányú diplomamunkák, szakdolgozatok elkészítéséhez konzultációs lehetőségeket biztosítottunk.
 • egyesületünk tevékenységét bemutatva és népszerűsítve, 2001-ben részt vettünk a Természet és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány Tudományos Akadémiai rendezvényén.
 • részt vettünk jó néhány társadalmi, szakmai fórumon, környezetvédelmi rendezvényen, parlamenti nyílt napon stb.
 • kiemelkedő környezetvédő munkát végző személyek, intézmények tevékenységének elismerésére 2002-ben két kitüntetést alapítottunk: ?HERMAN OTTÓ EMLÉKÉREM a környezeti kultúráért?, illetve ?KITAIBEL PÁL EMLÉKÉREM a környezettudományért? elnevezéssel. A díjak odaítéléséről szaktekintélyekből álló kuratórium dönt.

Kitüntetettjeink:

?HERMAN OTTÓ EMLÉKÉREM a környezeti kultúráért?: 2002-ben Juhász Sándorné ny. biológia-földrajz szakos tanár, Kiskunhalas, Simon László igazgató, Vadas Jenő Erdészeti Szakközépiskola és Kollégium Mátrafüred, Zombori Ottó igazgató, Uránia Csillagvizsgáló Budapest, 2003-ban Dr. Harmati Béla evangélikus püspök, Budapest, Szigyártóné Nagy Márta biológia-földrajzszakos tanár, Budapest, 2004-ben Dávid Klára kertészmérnök Budapest, Tassi Ilona agrármérnök, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2005-ben Prof Dr. Szebényi Imre MKvE alelnök, Drecin József MKvE IB tag, Koszorús Ferenc MKvE Választmányi tag, Dr. Rapp János egyetemi docens a Herman Ottó Alapítvány Kuratórium elnöke, Zsitvay Attiláné kertészmérnök MKvE alapító tag, Dr. Vértényi Jenő MKvE Egyeztető Bizottság elnök, Prof. Dr. Biacs Péter MKvE alapító tag.

?KITAIBEL PÁL EMLÉKÉREM a környezettudományért?: 2002-ben Főcze Lajos okl. vegyészmérnök, ny. főtitkár, Prof. Dr. Jánosy Dénes, a Magyar Madártani Egyesület alapító elnöke, 2003-ban Dr. Legány András főiskolai tanár, Nyíregyháza, TermészetBÚVÁR szerkesztősége, Budapest, 2004-ben Dr. H. Nagy Anna egyetemi docens, Dr. Némedi László osztályvezető ÁNTSZ, Berecz Endre tudományok doktora, Miskolci Egyetem, Dobos Tibor tudományok doktora, Nyugat-dunántúli Egyetem Sopron, Schulteisz Zoltán adjunktus, Veszprémi Egyetem, Stefanovits Pál MTA rendes tagja, Szent István Egyetem Gödöllő, Szebényi Imre tudományok doktora Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Széchy Gábor tudományok kandidátusa Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Szlávik János tudományok doktora Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2005-ben Szabó István Mihály MTA rendes tagja MKvE elnök.

Sikerrel igyekeztünk megtartani tradicionális rendezvényeinket:

 • ebben a ciklusban is a Herman Ottó Alapítvánnyal, és más támogatók segítségével évente megrendeztük az Adria-Duna Szabadegyetemet Mátrafüreden. A határainkon kívül élő, magyar nyelven tanító pedagógusok interdiszciplináris továbbképző kurzusán a résztvevők jeles szakemberek, közéleti személyiségek segítségével ismerkedhettek meg egy-egy témakörrel (a magyar irodalom, a történelem, a hit, az erkölcs, az etika, az egészséges életmódra nevelés, a környezeti nevelés, a tehetséggondozás, az iskolavezetés, Magyarország környezet- és természetvédelme, a XXI század iskolája és az Európai Unió, stb.). Az Adria-Duna Szabadegyetemet, továbbá a program kulturális részét képező hazai, illetve határon túli művészek alkotásaiból rendezett képzőművészeti kiállítást megnyitotta 2001-ben Dr. Mánya Kristóf Gyöngyös-Mátrafüred országgyűlési képviselője, 2002-ben Dr. Szili Katalin az Országgyűlés elnöke, 2003-ban Hajdu László országgyűlési képviselő a MKvE alelnöke, 2004-ben Szabó Vilmos országgyűlési képviselő, a Határon Túli Magyarok Hivatala felügyelő államtitkára, 2005-ben Dr. Szabó István Mihály akadémikus a MKvE elnöke.

A Szabadegyetemen a beszámolási időszak alatt rendezett programok keretében előadást, fórumot tartottak többek között Szabó István Mihály akadémikus, Pléh Csaba akadémikus, Meskó Attila akadémikus a MTA főtitkára, Dr. Harmati Béla evangélikus püspök, Fasang Árpád volt UNESCO nagykövet, Boross Péter, Horn Gyula ex-miniszterelnökök, Vicsek Tamás tanszékvezető egyetemi tanár, Frenkl Róbert és Gombocz János professzorok a Testnevelési Egyetemről, Bíró Zoltán tanszékvezető a Juhász Gyula Tanárképző Főiskoláról, Sipos Lajos dékánhelyettes az ELTE-ről, Dr. Kubasek János főigazgató, Dr. Halzl József a Rákóczi Szövetség elnöke, Árva Vince pálos rendi szerzetes, Farkas István piarista tanár. Érdekes, sokak által vitatott, mindenképp ismertetésre érdemes megközelítést tartalmazó előadás hangzott el Szabó István Mihály akadémikustól a magyar nép őstörténetét érintő témában, továbbá Csomor Lajos ötvösművésztől és M. Nagy Éva néprajzkutató, iparművésztől a Szent Koronáról.

A szaktárgyú előadásokat szinesítette Budai Ilona, illetve Maczkó Mária előadóművészek hangulatos előadása, a Pátzay János Zeneiskola diákjainak műsora, továbbá egy-egy neves környékbeli táncegyüttes önálló estje.

A továbbképzés záróprogramja évek óta Bánffy György Kossuth Díjas Érdemes Művész, Kiváló Művész, a MKvE alapító tagja, a Magyar Nyelvápolók Szövetsége elnöke ?Anyád nyelvét bízták rád a századok? címmel tartott, állandóan megújuló, meghatottságtól sem mentes művészi műsora.

A Szabadegyetem meghitt programjai közé tartozott 2003. július 3-án a szabadtéri (erdei) ökumenikus istentiszteleti hely felszentelése.

A rendezvény programjában tanulmányi kirándulások is szerepeltek, melyeken természeti, természetvédelmi, építészeti, kultúrtörténeti értékeink, emlékeink megtekintése szerepelt. A résztvevők új ismeretekkel, élményekkel gazdagodva, a visszatérés igényével távoztak a Szabadegyetemről. A szabadegyetemi kurzuson résztvevők számát az anyagi lehetőségek korlátozzák, az érdeklődés a rendezvény iránt meghaladja a meghívható létszámot.

– az ifjú környezetvédők előtt jegyzett rendezvénynek számít a részükre évente megrendezésre kerülő Környezet- és természetvédő gyermek és ifjúsági közösségek nemzetközi tapasztalatcseréje. A nemzetközi tapasztalatcsere helyszíne 2001-2003 Csillebérc, 2004-2005 Salgóbánya volt. A programban a diákok részletesen tájékoztatták egymást környezet- és természetvédelmi tevékenységükről, szakmai-módszertani ismereteiket kicserélték egymással, interaktív foglalkozáson, játékos vetélkedőn, kísérő tanáraik módszertani szemináriumon vettek részt. A rendezvény résztvevői számos használható ötletet, módszert vehettek át egymástól, úgy a fiatalok, mint a pedagógusok, sokoldalúan hasznosítható ismeretekhez jutottak, emellett szélesedtek a hazai és határon túli pedagógusok, illetve diákok közötti szakmai, emberi kapcsolatok.

– diákoknak lehetőséget biztosítottunk Bácskatopolyára a természet-ismereti táborba történő jelentkezéshez, illetve részvételhez.

– több éve tartó programunk, a belföldi és a határon túlról jövő kisvízfolyások vízminőségének rendszeres figyelése, a kritikus helyzetek megelőzésének elősegítése, a vízminőség változásának figyelemmel kisérése a havária helyzetek esetleges előre jelzése érdekében (melybe a fővárosból 3, vidékről 11, határon túlról 7 iskolai és természetvédelmi csoport kapcsolódott be), eredményesen működött. Mivel 2004-től sem pályázati, sem szponzori ? szerény ? támogatást nem tudtunk a program életben tartására szerezni, átmenetileg szünetel e tevékenységünk, programunk folytatása, évenkénti megújítása.

– a Magyar Evangélikus Egyházzal és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsával közösen megrendeztük az elmúlt időszakban az Egyházi oktatási intézmények környezeti nevelési nemzetközi ökumenikus konferenciáját, illetve az adott tárgykörben pedagógus továbbképzéseket szerveztünk. Az elhangzott módszertani előadások és egymás munkájának bemutatása révén számos módszertani fogást, programlehetőséget ismerhettek meg és építhetnek be saját munkásságuk keretébe.

Egyesületünk 2004. november 18-án tartott választmányi ülésén László József főtitkár bejelentette, hogy választmányi tagsága fenntartása mellett lemond főtitkári megbízatásáról, egyúttal intéző bizottsági tagságáról is. Lemondását a Választmány elfogadta, és egyhangú szavazással a Magyar Környezetvédelmi Egyesület főtitkárává Pataki Károlyt az Intéző Bizottság tagját választotta meg. A főtitkárváltás az egyesület tevékenységeinek folyamatosságában nem okozott zökkenőt. A tradicionális programok új feladatokkal bővültek.

Szakmai ankétok keretében:

 •  a hazai környezetvédelmi szakmérnökképzés megindításának 30. évfordulója alkalmából 2004. február 24-én a Magyar Környezetvédelmi Egyesület, a MTA Általános Mikrobiológiai és Tanácsadó Testülete, a MTA Kémiai Technológiai és Környezetvédelmi Munkabizottsága, és az Energetikai Tudományos Egyesület Környezetvédelmi Szakosztálya, továbbá az érintett egyetemek képviselőinek közös szervezésében tudományos konferenciát rendezett a MTA Kupolatermében. Az ünnepi tanácskozás részeként ?KITAIBEL PÁL EMLÉKÉREM a környezettudományért? kitüntetéseket adtunk át a szakképzés megalapozásában, fejlesztésében elévülhetetlen érdemeket szerző szakembereknek.
 • a Magyar Környezetvédelmi Egyesület továbbképzési előadás-sorozatának első vitaülésére 2004. május 20-án került sor a Magyar Tudományos Akadémia Elnöki Tanácstermében, amit közösen rendeztünk a MTA Általános Mikrobiológiai Bizottságával és a Magyar Hidrológiai Társaság Vízmikrobiológiai Szakosztályával. Téma: Az antropogén hatások mértéke (al. és au. baktérium-flóra nagyságrendje) a magyarországi felszíni vizekben. A rendezvény részeként ?Kitaibel Pál emlékérem a környezettudományért?, illetve ?Herman Ottó emlékérem a környezeti kultúráért? kitüntetések átadására is sor került.
 • egyesületünk Intéző Bizottsága 2005. április 26-án kibővített ülést tartott, melynek témája a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Programja felülvizsgálatával kapcsolatos vitaanyag véleményezése volt. Szakértő elemzéseinket, javaslatainkat megköszönte és továbbította az illetékesek felé a Fővárosi Önkormányzatot ülésünkön képviselő Mrekvicskáné Németh Aranka ügyosztály-vezető.
 • a Környezetvédelmi Világnap alkalmából Egyesületünk a Fővárosi és a Pest Megyei Önkormányzattal központi rendezvényt szervezett a régió hulladékgazdálkodásának időszerű kérdéseiről. A konferenciára Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Dísztermében került sor 2005. június 6-án. A sikeres rendezvényen közel száz szakember vett részt Budapestről, illetve Pest megyéből.
 • a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, a Népegészségügyi Kormány-megbízotti Iroda, a Fővárosi Önkormányzat és Egyesületünk együttes szervezésében ?Budapest légszennyezettségi állapotáról, különös tekintettel a levegőben található kis részecskékre? címmel szakmai konferenciát rendeztünk a téma időszerű kérdéseiről 2005. szeptember 20-án Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatalában. A magas szintű szakmai előadásokon és az azt követő alapos vitán a hatóságok, intézmények, és a civil szervezetek képviseletében 50 fő vett részt.

Kiskunhalas, Felsővárosi Általános Iskola tanárai-diákjai a hosszú idő óta végzett magas színvonalú környezet- és természetvédelmi szakmunka elismeréseképpen az Oktatási Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közös pályázatán 2005-ben elnyerték az Ökoiskola megtisztelő név viselését három évre. Több évtizedes tevékenységüket jól ismerve Egyesületünk támogatta a Felsővárosi Általános Iskola pályázatát ? Juhász Sándorné biológia szakos tanárnő, Egyesületünk alapító és azóta is nagyon aktív tagja indította el az iskolában a ma is folytatott módszertani munkát. Az Ökoiskola megkülönböztető név használata nemcsak országos, de nemzetközi szinten is jegyzett kategória.

A Herman Ottó Alapítvány és Egyesületünk sokrétű együttműködése az elmúlt öt évben is kölcsönösen segítette egymás munkáját, annak eredményességét.

Munkaprogram javaslat a ciklus idejére:

Testületi ülések: IB ülések – minimum 2 havonta, Választmányi ülések – minimum félévente.

Hagyományos rendezvények: Adria-Duna Szabadegyetem, Környezet- és Természetvédő Gyermek és Ifjúsági Közösségek Nemzetközi Tapasztalatcseréje.

Konferenciák: téma az aktualitás függvényében évente meghatározva.

Egyéb rendezvények: a témák az aktualitás által jelölve ki.

Tematikus IB ülések: aktualitástól függően, évente meghatározva.

Pályázatok: NCA, KvVM, ORTT, Fővárosi Önkormányzat, egyéb.

HOA Alapítvány: munkájának támogatása, közös programok szervezése.

A Magyar Környezetvédelmi Egyesület tevékenységét, programjai megvalósítását erkölcsileg, anyagilag, illetve természetben az eltelt öt éves ciklusban támogatta többek között a Magyar Országgyűlés, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Határon Túli Magyarok Hivatala, Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi, valamint Oktatási Bizottsága, Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Önkormányzata, Budavári Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága, Budapest Főváros II. ker. Önkormányzata, Heves Megye Önkormányzata, Magyarországi Evangélikus Egyház, Illyés Közalapítvány, BUBIV-Palota, DEPOCAR, Palota Környezetvédelmi Kft., Rákóczi Szövetség, COLPING Szövetség, HANGI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Pécs, Északerdő Rt., Egererdő Rt., Mátra Volán Rt., Mátrafüredi Vadas Jenő Erdészeti Szakközépiskola és Kollégium, VEGYÉPSZER Rt., DÉMÁSZ, JET-VILL Kft., Budapesti Távhőszolgáltató Rt., FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Rt., Penta Általános Építőipari Kft., Palota Security Kft., Fővárosi VÍZMŰVEK Rt, Répszolg Kht., Unilever Magyarország Kft., Fővárosi Csatornázási Művek Rt., Fashion Mart Rt., EMKTV Egyesült Magyar KTV. Kft., PENTA Általános Építőipari Kft., Országos Villamostávvezeték Rt, Bódis Lajos vállalkozó.

Önzetlen támogatásukat megköszönve a továbbiakban is várjuk segítő közreműködésüket.

A Választmány nevében:

Budapest, 2006. május 6.
Prof. Dr. Szabó István Mihály sk.
akadémikus
az Egyesület elnöke

 

Herman-Kitaibe_dij_kituntetettek_2002-tol

dr_illes_zoltan-termek_dij