Herman Ottó emlékérem a környezeti kultúráért – 2014.

LAUDÁCIÓ DR. VADÁSZ GYÖRGY HERMAN OTTÓ EMLÉKÉREM ÁTADÁS

MAGYAR IPARSZÖVETSÉG (OKISZ) – 2014. december 17.

Kedves Elnök Úr!

Tisztelt jelenlévők, Hölgyeim és Uraim!

Nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy Herman Ottó halálának 100. évfordulójára emlékezve a Magyar Környezetvédelmi Egyesület független bíráló bizottsága által odaítélt HERMAN OTTÓ EMLÉKÉREM A KÖRNYEZETI KULTÚRÁÉRT díjat személyesen adhatom át dr. Vadász György elnök úrnak.

Ezzel az elismeréssel szeretnénk kifejezni nagyrabecsülésünket a Magyar Iparszövetség magas színvonalú, eredményes és tekintélyt parancsoló tevékenységének, melyben kiemelkedő szerepe van Elnök Úrnak, mint a Szövetség felelős vezetőjének. Dr. Vadász György országosan ismert és elismert vezető, aki meghatározó módon, fáradhatatlan lendülettel és hittel, képviseli és védi a szervezettagjainak gazdasági-társadalmi érdekeit. Következetesen vallja és megvalósítja a Szövetség alapelvét, hogy nem szabad megvárni a reformintézkedések kényszerítő hatását, hanem várakozás nélkül alkalmassá kell válni a megváltozott körülmények befogadására, a megújulásra, a kiemelt fontosságú feladatok ellátására, a szövetségek és a tagok felé irányuló és a jövőben nélkülözhetetlen szolgáltatások biztosítására.

Vadász György kivételes adottságaival a környezetvédelem ügyét is önzetlen segítő munkájával támogatja. A társadalmunk gazdasági dinamikáját élesen figyelve, kiváló helyzetfelismerő és problémamegoldó képességével fontos szempontnak tartja a környezettudatosság érvényre juttatását. Ezt a szemléletet megfontolt tanácsaival, konstruktív javaslataival juttatja érvényre. A Magyar Környezetvédelmi Egyesület mindenkor számíthatott Elnök Úr magas színvonalú, tevékeny közreműködésére és segítségére, melynek révén Egyesületünk küldetését jelentő környezettudatos gondolkodást és annak társadalmi szintű növelését, a környezetvédelem helyzetének fejlesztését meg tudtuk valósítani. Egyesületünk vezetőségében, mint alelnök meghatározó és alapvető szerepet töltött be. Hálával tartozunk, hogy a nehéz helyzeteinkben mindég, pozitív iránymutató magatartásával, vezetői tapasztalatával sokat segített a gondjaink megoldásában és a kibontakozás megfelelő útjainak megtalálásában.

Mindezek figyelembevételével, az a meggyőződésünk, hogy dr. Vadász György elnök úr Herman Ottó halálának 100. évfordulója alkalmából az egyik legkiválóbb tulajdonosa lesz ennek az elismerésnek. Őszinte szívvel kívánja Egyesületünk az Iparszövetség elnökének, hogy az elkövetkező időkben az országunk és a Szövetség tagjainak számára további sikereket érjen el, mely még jobban érvényre tudja juttatni gazdasági-társadalmi fejlődésünk mozgató erejét.

Ezekkel a szavakkal kisérve szeretném átadni a HERMAN OTTÓ EMLÉKÉREM A KÖRNYEZETI KULTÚRÁÉRT kitűntetést az adományozó Magyar Környezetvédelmi Egyesület nevében, annak elnökeként, szívből gratulálva az elismeréshez. A jövőbeli céljaihoz, feladataihoz sok sikert, jó egészséget és erőt kívánunk.

                                                                                                                                                            Prof. Dr. Petrányi Győző akadémikus

Az elismerés hivatalos átadása után engedje meg Elnök Úr, hogy személyes hangvételű kiegészítéssel is alátámasszam ennek az ünnepi elismerésnek jelentőségét.

A Herman Ottó emlékérem adományozásának történetében legkiemelkedőbb ez az év amikor két olyan személy kapja, aki a legméltóbb erre. Az elmúlt héten tüntettük ki ezzel az elismeréssel Sótonyi Péter akadémikust, aki a Magyar Természettudományi Társulat elnöke, mely Társulat szakmai szinten képvisel minden szakterületet, az oktatást, kultúrát, környezetvédelem és tájgazdálkodást.

Szeretném egyben tolmácsolni az Akadémia köszöntését és elismerését Vadász elnök úrnak. A Tudományos Akadémia ismeri és figyelemmel kísérik az OKISZ tevékenységét, hiszen Egyesületünk együttműködik az elnöki Bizottsággal és a Környezet és Egészség Bizottsággal, amelyikben Vadász elnök úr külső meghívott tag és beszámol.

Miért fontos a tudomány kapcsolata a gyakorlati tevékenységgel? Az Akadémia tagjai tisztában vannak azzal, hogy a tudomány eredményeit, iránymutatását, véleményét nem elég kidolgozni, hanem azokat a társadalom minden- és a gazdasági élet, a kultúra, de a civil fórumokra szintjén is ismertetni szükséges..

Idézném ezzel kapcsolatban Herman Ottó mondását .. ha fenn akarunk maradni a tudományos érdek minden egyéb felett kell, hogy álljon. Lefordítva ez azt jelenti, hogy döntéseinkben, aktivitásunkban mindenekelőtt a szakmai szempontok kell, hogy előtérbe kerüljenek és nem a politikaiak. Sajnos tapasztaljuk, hogy sok esetben a legmagasabb szinten ez az elv nem érvényesül. Viszont úgy látjuk, hogy az OKISZ, mint független szervezet ezt az elvet érvényesíteni tudja és érvényesíti is kiegészítve azzal tagszervezeti munkájukban bekapcsolják a társadalom széleskörű rétegeit. Elnök Úr ebben nagy szerepet vállal, hiszen képviseli, hogy vállalkozások gazdasági és társadalmi tevékenysége, figyelje a legfelsőbb döntéseket, igazodjon ahhoz vagy éppen, ha nem megalapozottak módosítva alkalmazza azokat, esetleg újakat bátran kidolgozzon. Az irányító tevékenységében alapelvként alkalmazza, hogy a gazdasági-kereskedelmi egységek minden aktivitásukban a nyilvános vitát, a kezdeményezésekbe a közösségek bevonását és szerepvállalását, az elő-tanulmányokat és hatásvizsgálatokat alkalmazzák, az együttműködés, a partneri kapcsolatok a kistérségi előnyök kihasználásával.

Miért is tekintjük a jövőnk szempontjából fontos fogódzkodónak az OKISZ és az elnök úr szerepét? Mert sajnálatosan a legmagasabb szint sokszor nem alkalmazza döntéseiben az említett, önök által is alkalmazott elveket, hanem az ötletszerűség, az előkészítetlenség, a szakmai és társadalmi szintek tapasztalatának és véleményének figyelmen kívül hagyása jellemzi. Klebelsbergi mondás:  Hazánk a végig nem gondolt gondolatok országa.

Végül egy példát, melynek pozitív és negatív oldala van.

Az energiastratégia az egyik legfontosabb téma az országban. Hogyan legyen összhangban a fosszilis és megújuló energia alkalmazása kiépítése. Atomenergia igen fontos, de az előkészítetlen továbbfejlesztése nem célravezető. Az akadémia egy napot tárgyalta Paks témáját és tudományos megalapozottsággal kifejtette, hogy kellett volna ezt az egész kérdést napirendre tűzni. Ezzel egyidejűleg a figyelem látóteréből kikerültek a megújuló energiaforrások alkalmazása. Ugyanakkor elismerésre méltó volt, hogy megújuló energia forrásokat a kistérségekben, vállalkozások szintjén kezdték alkalmazni, gondolok itt például a napenergia-, geotermikus lehetőségek-, és biomassza üzemek kiépítésére. Nemcsak a nemzet energia függetlensége, hanem a regionális biztosítékok is ugyanúgy fontosak.

Ez egy szép példa arra, hogy önöknek milyen fontos szerepe van a fenntartható fejlődésünkben. Bármerre megyünk vidéken, szép példáit látjuk a kezdeményezéseknek és ezekkel kapcsoltban a társadalmi hangulat kiegyensúlyozottságnak.

Az elismerésünk egyben erőt és kitartást is szeretne sugározni az elkövetkezendő időkre, hogy elképzeléseiket eredményesen meg tudják valósítani és annak gazdaságossági és társadalmi előnyeit önmaguk és az egész társadalom számára gyümölcsöztetni tudják. Ehhez elsősorban Elnök Úrnak kívánok személyesen sok sikert és jó egészséget, egyben Boldog Karácsonyt és eredményekben gazdag Új évet.

 vadasz

LAUDÁCIÓ PROF. DR. SÓTONYI PÉTER HERMAN OTTÓ EMLÉKÉREM ÁTADÁS

MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT – 2014. december 2.

Rendkívül felemelőnek és nagy örömnek érzem, hogy Herman Ottó halálának 100. évfordulójára emlékezve a Magyar Környezetvédelmi Egyesület független bíráló bizottsága által oda ítélt HERMAN OTTÓ EMLÉKÉREM A KÖRNYEZETI KULTÚRÁÉRT díjat személyesen adhatom át a Magyar Természettudományi Társulat elnökének Prof. Dr. dr. Sótonyi Péter akadémikusnak.

Ezzel az elismeréssel egyrészt szeretnénk kifejezni tiszteletünket a MTT Társulat magas színvonalú és tekintélyt parancsoló tevékenységének, melyben kiemelkedő szerepe van Elnök Úrnak. Sótonyi Péter akadémikus, a Természettudományi Társulat fő célkitűzéseiért a természet igazságának megismeréséért, a Természet törvényeinek betartásáért és a Természet védelméért mindég őszinte szívvel harcolt nem csak a legmagasabb szakmai tudásával, hanem törvények jogi úton való érvényesítésével is. Külön hangsúlyoznám aktív közreműködését az MTA Környezet és Egészség Bizottság munkájában, mellyel hozzájárult, hogy ezt a Bizottságot tekintette az Akadémia a legeredményesebb tudományos közösségnek. Másrészt az elismeréssel további erőt és hitet szeretetnénk adni a Társulat vezetésének, hogy a mai helyzetben, amikor a szakmai érvek a háttérbe szorulnak, következetesen tudja képviselni a természet törvényeinek megismerését, a természettudatos szemlélet kialakítását és a környezetvédelem fontosságát.

A Társulat tevékenységének és elnökének eredményes munkáját Egyesületünk különösen azért becsüli nagyra és tartja fontosnak, mert megérti a Társulat egyik elsődleges célját, hogy a tudományos eredményeket, a természettudományos gondolkodás és véleményformálás jelentőségét megismertesse a társadalommal és a civil fórumokkal. Ebben a vonatkozásban Egyesületünk is sokat tett. Engedje meg az elnökség, hogy ennek alátámasztására pár példát érintsek, melyek jelzik, milyen területeken volt kezdeményező és eredményes, Láng István akadémikus által kezdeményezett és 1988-ban megalakult Egyesületünk, melynek első elnöke Antoni Ferenc akadémikus volt.

Az Egyesület 18 éven át megrendezte az Adria-Duna Szabadegyetemet, a határainkon kívül élő, magyar nyelven tanító pedagógusok interdiszciplináris nyári továbbképző kurzusát, melyen a közélet, a tudomány, a művészetek jeles képviselői tartottak előadásokat, vezettek szemináriumokat.

A Magyar Evangélikus Egyházzal és a Magyarországi Egyházak Ökomenikus Tanácsával közösen a környezeti nevelés lehetőségei, módszerei, formái az egyházi oktatási intézményekben tárgykörben nemzetközi konferenciákat szerveztek, melyekben Harmati Béla evangélikus püspök, tiszteletbeli elnökünk alapvető szerepet töltött be.

Az Egyesület számos kiadványa, rendezvénye és szakmai fórumokkal, szervezetekkel, kamarákkal, önkormányzatokkal, lezajlott együttműködése mellett talán a legértékesebb a ma is élő kapcsolat az MTA-val. Kiemelkedik ezek közül Magyar Tudományos Akadémia Környezettudományi Elnöki Bizottságával, Környezet és Egészségügyi Bizottsággal közösen 2011 őszén szervezett Környezetünk gyorsuló változásának körülményei és a teendők tudományos megalapozása című konferencia. Az MTA-val szervezett több közös rendezvény célja az volt, hogy az akadémia tudományos eredményeinek üzenetét közérthetően az Egyesület megismertesse a civil fórumokkal és a társadalom különböző képviselőivel. Ezek közül kiemelném, a ZOO-AKADÉMIA rendezvényeit, melyek Persányi főigazgató támogatásával zajlottak le, a Kisipari Országos Szövetséggel és a Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskolával közös előadásokat, vagy a Somogy megyei kultúrházi tanácskozásokat a klímaváltozások egészségügyi-, mezőgazdasági- állattenyésztési hatásairól.

Természetesen sikertelenségek is kísérték az Egyesület tevékenységét melyek közül a legutolsó, a Városliget megmentése érdekében, az Építész Szövetséggel és az Urbanisztikai Fórummal kezdeményezett petíció- és aláírásgyűjtésünk volt. A minden szakmai érv, polgári tiltakozás és alternatív javaslat ellenére a Liget projekt realizálódása is azt jelzi, hogy a társadalmi szervezeteknek és az Önök Társulatának sokkal nagyobb egységgel és erőfeszítéssel lenne szükséges az egyes kormányzati döntésekkel kapcsolatban a szakmai kontrollt, a polgárság véleményét és a kis területek érdekeit érvényre juttatni.

Azonban a remény sohasem szabad, hogy elhagyjon bennünket és céljaink elérésében való hitünk és bizalmunk mindég fenn kell hogy maradjon. Örkény Istvánt idézném: “Sokszor tűnődtem, vajon meddig remél az ember? Most már tudom az utolsó pillanatig”. Őszinte szívvel kívánja Egyesületünk a Társulatnak és annak elnökének, hogy az elkövetkezendő időkben további sikereket érjen el, melyek még jobban érvényre tudják juttatni a természettudományi ismeretek elterjedését társadalmunkban.

Herman Ottó gondolatával kísérve szeretném átnyújtani az Egyesület elismerését: ha fenn akarunk maradni a tudományos érdek minden egyéb felett kell, hogy álljon.

Ehhez kívánunk erőt és jó egészséget.

                                                                                                     Prof. Dr. Petrányi Győző akadémikus

sotonyi