MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2019. MPVSZ-MKvE

NATO Konferencia a Magyar Tudomány Ünnepére is emlékezve

Sikeres Konferencia került megszervezésre 2019. november 05-én, Budapesten a Magyar Polgári Védelmi Szövetség tanácstermében a Magyar Tudomány Ünnepe és Magyarország NATO tagságának 20. a Genfi Egyezmények ratifikálásának 30. évfordulója alkalmából

Az MHTT NATO jubileumi programja, egyben a Magyar Tudomány Ünnepe jegyében a Magyar Hadtudományi Társaság Katasztrófavédelmi- és Polgári Védelmi Szakosztálya, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség, a Magyar Környezetvédelmi Egyesület, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem RTK Katasztrófavédelmi Intézete, a Magyar Polgári Védelmi Tudományos Egyesület, a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma együttműködve a Védelmi Információs Központ Alapítvány kuratóriumával tudományos konferenciát szervezett Magyarország NATO tagságának 20. és a Genfi Egyezmények ratifikálásának 30. évfordulója alkalmából, melyre nagy számban érkeztek a szervezetek tagjai, de az NKE doktoranduszai, oktatói, illetve számosan a szakmai barátok, a téma iránt érdeklődők.

A konferencia szorosan illeszkedett az MHTT által a tárgyévben meghirdetett NATO programokhoz, tudományos megemlékezésekhez. Hazánk NATO csatlakozásának jubileuma jól illeszthető volt a 30 éve ratifikált Genfi Egyezmények évfordulójához, melynek méltó keretet adott a Magyar Tudomány Ünnepének aktualitása.

A konferencia célja voltmegemlékezni a Magyar Tudomány Ünnepéről hazánk NATO tagságának és a Genfi Egyezmények ratifikálásának évfordulói kapcsán, e kiemelkedő események hatásairól országunk biztonságára, szervezeteink feladatrendszerére.

Cél volt továbbá felidézni a csatlakozásunk lépéseit, az abban szereplő hatóságok, intézmények és személyek tevékenységét, a Genfi Egyezmények jelentőségét a fegyveres összeütközések időszakában az emberiség, így hazánk lakosságának oltalmazása érdekében, végül mindezek alapján megvitatni a levonható tanulságokat a honvédség és a polgári védelem, a katasztrófavédelem, a környezetvédelem, a társadalmi szervezetek jövőbeli kapcsolatának továbbfejlesztése érdekében.

Központi kérdésként merült fel, hogy NATO tagságunk milyen hozzáadott értéket képvisel hazánk számára a biztonság, a tudomány, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek szempontjából, – előadóink erre kívántak rávilágítani, másrészt pedig bemutatni a Genfi egyezmények hatását a humanitárius feladatok megvalósításában.

Jól egészítette ki a tudományos konferencia tematikáinak fő vonulatát a DARANET árvízvédelmi uniós program aktuális feladatainak felvázolása is.

A konferencia díszvendége Prof. Dr. Szenes Zoltán ny. vezérezredes úr, az MHTT elnöke volt, aki a helyszínre érkezve az MHTT Kv- és Pv Szakosztály elnökének kíséretében tiszteletét fejezte ki az MPVSZ székhelyén 2 hete felavatott Pataky Iván emléktáblánál is, kegyelettel emlékezve a magyar polgári védelem neves hadtudósára. Az MHTT részéről meghívást kaptak még a konferenciára Dr. Király László és Dr. Csery Péter urak is.

A konferencia lehetőséget adott arra is, hogy a Magyar Polgári Védelmi Szövetség (MPVSZ) és a Magyar Katonai Logisztikai Egyesület (MKLE) elnökei ünnepélyesen aláírják a szervezeteik közötti együttműködési megállapodást.

A konferencia levezető elnöke Dr. habil. Endrődi István ny. tű. ezredes köszöntötte a megjelenteket, külön megemlítve a szervezésben részt vevő szervezetek vezetőit, elnökeit, a meghívott vendégeket, köztük Prof. Dr. Szenes Zoltán ny. vezérezredes urat az MHTT elnökét, Dr. Tollár Tibor ny. tű. vezérőrnagy urat, a BM OKF volt mb. főigazgatóját, Orovecz István ny. pv. vezérőrnagy urat, a PVOP volt országos parancsnokát, Szarka Zsolt tű. alezredes urat a BM OKF PVFŐFE képviselőjét, Dr. Varga Miklós nyugalmazott vízügyi államtitkárt, mb. minisztert, Dr. Keszthelyi Gyula ny. dandártábornokot, az MKLE elnökét, Zsitnyányi Attila urat, a Magyar Védelmi Ipari Szövetség elnökét, Prof. Dr. Petrányi Győző urat az MTA rendes tagját, a Magyar Környezetvédelmi Egyesület (MKE) elnökét.

A konferencia programjának nyitányátDr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy megemlékezése adta a Magyar Tudomány Ünnepének jelentőségéről.

A napirendeket felvezető korreferátumot NATO feladatai napjainkban címmel Prof. Dr. Szenes Zoltán ny. vezérezredes úr, az MHTT elnöke tartotta. Rámutatott milyen nagy jelentőséggel bír hazánk biztonsága szempontjából, hogy tagja vagyunk a szövetségnek. A NATO átfestette mai modern háborús szerepét, a 2010-es Stratégiai Koncepciója mára elavult. A korábbi csillagháborús terv után a mostani jubileumi londoni csúcsértekezleten Kínát nevesítették potenciális ellenfélként. Tábornok úr az MHTT nevében üdvözölte a NATO jubileum kapcsán a NATO szerepével, rendeltetésével összefüggő témák feldolgozását, jó munkát kívánva a konferencia előadóinak, hallgatóságának.

A BM OKF feladatai a Genfi Egyezmények II. sz. kiegészítő jegyzőkönyvéből adódóan címmel az OPVFŐFE képviseletében Szarka Zsolt tű. alezredes főosztályvezető helyettes úr tartott előadást. Hangsúlyozta a Genfi Egyezmények II. számú kiegészítő jegyzőkönyvének szerepét a katasztrófavédelem polgári védelmi feladatainak megfogalmazásában.

Magyarország NATO csatlakozásának előkészítő feladatairól Orovecz István ny. pv. vezérőrnagy, a PVOP volt országos parancsnoka tartott előadást. Bemutatta a PVOP összetett és fontos feladatát a NTO Békepartnerségi Programban, amely előkészítette hazánk NATO csatlakozását.

A NATO és a magyar polgári védelem, a NATO katasztrófa segély nyújtása címmel Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy, az MHTT Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szakosztály elnöke tartott előadást, bemutatva a NATO legnagyobb nem katonai programját, a Polgári Veszélyhelyzeti Tervezést, valamint a katasztrófa segítségnyújtásban a NATO Válság Reagálási Központ (EADRCC) és a NATO Válság Reagálási Egység (EADRU) feladatait.

A Magyar Honvédség technikai fejlesztése a NATO tagságunk tükrében címmel Dr. Keszthelyi Gyula ny. dandártábornok az MKLE elnöke elemezte, hogy a haditechnikai fegyverzetcsere, a fejlesztések hogyan valósultak meg eddigi tagságunk évei alatt, valamint milyen korszerűsítési beszerzések várhatók a közeljövőben figyelemmel a „Zrínyi 2020-2026” haderő fejlesztési tervre is. A tábornok kitért a NATO és a hazai fegyverrendszerek interoperabilitásának helyes értelmezésére is.

.

A rendvédelmi szervek szerepe a NATO tag országunk nemzetbiztonsági kérdéseiben címmel Dr. habil. Endrődi István tű. ezredes, az MPVSZ elnöke mutatta be a modernkori társadalom biztonsági kihívásait, és az azokra adandó válaszokat. Emlékeztetett a migráció okozta fokozott terrorveszélyre is főleg a nyugat-európai országokban, valamint a kritikus infrastruktúrák védelmének fontosságára is.

A Genfi egyezmények és az előzmények címmel Dr. Petrányi Győző akadémikus, az MKE elnöke tartott érdekfeszítő előadást a Solferinói csatáról, annak humanitárius pusztításáról és az elhunyt és sebesült katonák rettenetes emberi szenvedéseiről, majd ezek kapcsán a Vöröskereszt megalakításáról, ami gondolatiságban megalapozta a Genfi Egyezményeket.

Az általában nagyon ritka, árvízvédelmi szempontból különlegesnek számító fegyveres összeütközések időszakában vizsgálta előadásában a NATO tag országok árvízi védekezési lehetőségeit Dr. Varga Miklós ny. vízügyi államtitkár, mb. miniszter, az MKE alelnöke. Számos olyan történelmi példát is említett, ahol háborús körülmények között a győzelem érdekében felhasználták a harcoló felek.

A védelemipari termékek fejlesztése a NATO csatlakozás tükrében címmel Zsitnyányi Attila úr, a Magyar Védelmi Ipari Szövetség elnöke tartott előadást. Bemutatta, hogy milyen lehetőségek adódtak hazánkban a védelmi ipar számára, és milyen nehézségeket kell leküzdeni a védelmi ipar megbízható működése érdekében NATO tagságunk óta.

Dr. Ráth Tamás ny. ezredes, a VIK kuratórium tagja, a HTI nyugalmazott főigazgatója a NATO és a tudomány kapcsolatáról, a NATO tudományos stratégiáiról tartotta meg előadását. Ismertette a kívánatos stratégiai célok megfogalmazásának fontosságát, mivel 1999. óta teljesen egységes tudományos stratégiai célok nem kerültek a NATO-ban elfogadásra.

Dr. Sáfár Brigitta a Magyar Vöröskereszt országos katasztrófavédelmi szakmai vezetője

a Vöröskereszt tevékenységéről  mondott érdekfeszítő gondolatokat a Genfi Egyezményekkel összefüggésben.

Dr. Berki Imre a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának igazgatója a 150 éves magyar tűzoltóság együttműködést mutatta be korhű fényképekkel illusztrálva a magyar polgári védelemmel.

Leskó György ny. pv. alezredes az MPVSZ DARANET koordinátora a DARANET nemzetközi árvízi program aktualitásaiba vonta be a hallgatóságot. Beszámolt a DARANET legutóbbi Belgrádban tartott elnökségi értekezletéről, ahol elismerően nyilatkoztak az MPVSZ e programban nyújtott eredményeiről.

Dr. Scweickhardt Gotthilf ny. tű. alezredes, az MHTT Belügyi Szakosztály elnöke a Genfi Egyezmények változásait, egyben változatait mutatta be tartalmi és időrendi sorrendben a nemzetközi jog tükrében.

Az egészségügyi polgári védelmi szervezetek munkájáról NATO tagságunkból adódóan utolsó előadóként Csatai István ny. pv. alezredes, az MPVTE elnöke tartott előadást, majd kérdések, válaszok, a konferencia értékelése következett zárásként a levezető elnök részéről.

Összességében a hagyományteremtő módon immár harmadik alkalommal a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából az MPVSZ székhelyén, de közösen megszervezett konferencia rangos helyen szerepelt az MHTT NATO jubileumi év programjai között. A tudomány szolgálatában elérte célját, a jubileumi évfordulók kapcsán a kutatott, feldolgozott témák kiemelkedő aktualitással bírtak, kivívták a konferencián megjelentek, meghívottak érdeklődését. Az elhangzott előadások publikációk formájában megjelenésre tervezettek az MPVSZ Polgári Védelmi Szemle című tudományos folyóiratában. A Magyar Hadtudományi Társaság és a Magyar Polgári Védelmi Szövetség a konferencia létrejöttét anyagi hozzájárulásukkal is támogatták.

Budapest, 2019. 12. 06.

Dr. Muhoray Árpád

© Minden jog fenntartva! – 2019