Tevékenységeink

Magyar Tudomány Ünnepe – 2018.

Tudományos konferenciára került sor 2018. december 5-én a Magyar Tudomány Ünnepe és a Magyar Honvédség megalakulásának 170. évfordulója alkalmából, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség elnökségi épületében. A rendezvény a Magyar Polgári Védelmi Szövetség, a Magyar Hadtudományi Társaság Katasztrófavédelmi- és Polgári Védelmi Szakosztálya, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete, a Magyar Polgári Védelmi Tudományos Egyesület, a Magyar Környezetvédelmi Egyesület, a Védelmi Információs Központ Alapítvány kuratóriuma és a Katasztrófavédelem Központi Múzeumával közösen került megrendezésre.

A konferencia betekintést nyújtott a honvédség és a különböző lakosságvédelmi rendeltetésű szervezetek együttműködésébe. A konferencia levezető elnöke Dr. habil. Endrődi István tű. ezredes, az MPVSZ elnöke köszöntette a résztvevőket. A konferencia első előadását Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy tartotta, aki megemlékezett a Magyar Tudomány Ünnepéről, egészen az alapítástól a mai napig tartó országos programsorozatig. Kiemelte, hogy rendhagyó és mégis kézenfekvő volt öt társadalmi szervezet és két állami intézmény közös megemlékezése a Magyar Tudomány Ünnepéről, amelynek az a jelentősége, hogy a tudomány ünnepének eredetileg megfogalmazott céljait teljesíti. Dr. Bona Gábor nyá. ezredes, hadtörténész a honvédek, nemzetőrök szerepét mutatta be a hallgatóságnak, kiemelve a lakosság védelmét az 1848-49-es szabadságharc során. Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, az NKE KVI igazgatója a felsőfokú katasztrófavédelmi képzést mutatta be Magyarországon, ismertetve a képzési folyamat legfontosabb mérföldköveit és az oktatás fejlesztésének lehetséges irányait. Dr. Zellei Gábor nyá. pv. ezredes, az MHTT Kat.- és PV. Szakosztály elnök-helyettese a Magyar Királyi Honvédség és a közös hadsereg szerepét mutatta be a korai légoltalom megteremtésében az I. világháború időszakában. Csatai István ny. pv. alezredes, az MPVTE elnöke beszélt a korszerű légoltalmi szervezet létrehozásáról az újabb háborús felkészülés részeként a két világháború között. Dr. Petrányi Győző akadémikus, egyesületünk elnöke előadásában a katonaság egészségügyi állapotát mutatta be a Magyar honvédség történetében, majd őt követte Dr. habil. Endrődi István tű. ezredes előadása, amelyben a katasztrófavédelem szerepét taglalta a nemzetbiztonság kérdéseiben. Dr. Varga Miklós ny. vízügyi államtitkár, egyesületünk alelnöke előadásában a vízügy, a honvédség és a polgári védelem együttműködését mutatta be a hazai nagy árvizek időszakában, külön kitérve a helyreállítás időszakának feladataira. Dr. Bárdos Zoltán tű. alezredes, a Fejér Megyei VÉB titkára előadásában a Magyar Honvédség részvételével zajlódó nukleárisbaleset elhárítási feladatokba engedett betekinteni. Leskó György ny. pv. alezredes, MPVSZ DARA net koordinátor tájékoztatta a jelenlevőket a Duna menti árvízi megelőzés új aspektusairól az Európai Unióban. Dr. Berki Imre a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának igazgatója részletesen elevenítette meg a tűzoltóság szerepét a háborús bombázások idején. A konferencia keretében kitüntetések és díjak átadására is sor került. Dr. Zellei Gábor az MHTT katasztrófa- és Polgári Védelmi Szakosztálya nevében Emlékérmet adott át Dr. Bona Gábor ny. ezredes hadtörténésznek a Magyar Honvédség történetének újszerű eredményes kutatásáért. A Magyar Környezetvédelmi Egyesület által felkért kuratórium döntése alapján Prof. Dr. Petrányi Győző akadémikus egyesületünk elnöke a Kitaibel Kálmán Emlékérem a környezettudományért  kitüntetést adományozta Dr. Varga Miklós nyugalmazott vízügyi államtitkár, mb. miniszter, egyesületünk alelnöke részére a környezettudomány, a környezeti kultúra fejlesztése terén végzett sokoldalú elkötelezett tevékenysége elismeréséül. A konferencia értékelése és zárásaképpen a levezető elnök kiemelte, hogy magas színvonalú előadások hangzottak el, megmutatva a résztvevő szervezetek tudományos eredményességét és elismertségét.

*****

Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség, a Magyar Polgári Védelmi Tudományos Egyesület, a Magyar Hadtudományi Társaság Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szakosztálya, a Magyar Környezetvédelmi Egyesület, a Védelmi Információs Központ Alapítvány kuratóriuma együttműködve a Katasztrófavédelem Központi Múzeumával a Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja alkalmából 2018. október 15-én tudományos konferenciát tartott a Katasztrófavédelem Központi Múzeumában.

A konferencia célja volt felidézni a különböző természeti, hidrológiai, geológiai, meteorológiai hatásokból adódó természeti katasztrófák környezeti következményeit, valamint a természeti katasztrófák megelőzésének, csökkentésének lehetőségeit a lakosság védelme érdekében.       

Dr. Zellei Gábor ny. pv. ezredes megnyitója után Dr. Király László a Magyar Hadtudományi Társaság alelnöke Dr. Muhoray Árpádnak hosszú évek óta végzett kiemelkedő, sokoldalú szakmai-tudományos munkásságáért Tanárky-díjat adományozott.  A konferencia napirendjének megfelelően az előadók közül Dr. Berki Imre a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának igazgatója köszöntője után visszatekintett a múzeum múltjára, majd méltatta az együttműködést a konferencia szervezőivel.

Csatai István ny. pv. alezredes a Magyar Polgári Védelmi Tudományos Egyesület elnöke tájékoztató megemlékezést tartott az Egyesült Nemzetek Szervezete által 1989-ben alapított Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapjáról, az aktualitás jegyében kiemelte a NATO szerepét a katasztrófavédelemben. Megemlékezett a Szerbiában megtartott NATO nemzetközi katasztrófavédelmi gyakorlatról, melyben Magyarország is tevékeny részt vállalt a BM OKF HUNOR mentőszervezetével. Ismertette a Duna-völgy árvízvédelmének elősegítését megcélozó, az MPVSZ részvételével zajló DARAnet program állásának soron lévő feladatait. Szabó János tű. ezredes a Fővárosi Védelmi Bizottság titkár-helyettese előadása: Magyarország környezeti biztonsága és katasztrófa veszélyeztetettsége, a térség természeti eredetű katasztrófái, azok jellemzői és hatásuk az állampolgárok biztonságára; Prof. Dr. Petrányi Győző akadémikus egyesületünk elnöke a környezeti változások társadalmi és emberi következményiről szólva ráirányította a figyelmet az üvegházhatás kapcsán mindannyiunk számára fontos környezeti veszélyforrásokra és a klímaváltozásból adódó lehetséges következményekre. Kirovné Dr. Rácz Réka tű. őrnagy, egyetemi adjunktus a Magyarország hidrológiai eredetű katasztrófa veszélyeztetettsége az extrém intenzitású csapadékhullás tükrében című előadásában elemezte a csapadékhullás és a hidrológiai katasztrófák kialakulásának összefüggéseit. Dr. Varga Miklós ny. vízügyi államtitkár egyesületünk alelnöke az árvizek elleni védekezésről tartott prezentációjában rámutatott, hogy az árvízi események a természeti folyamatok részét képezik. Az árvizek a folyók és tavak természetes vízjárásának, hidrológiájának a következményei, azokat az elöntéseket okozó szélsőséges események tehetik természeti katasztrófává. Dr. Ráth Tamás ny. ezredes a VIK alapítvány kuratórium tagja előadásában a hadtudomány lehetőségét vizsgálta a természeti katasztrófák elleni védekezésben. Tisztázta a hadtudomány és a katasztrófavédelem fogalmi összefüggéseit.   Dr. Muhoray Árpád  ny. pv. vezérőrnagy, egyetemi docens a katasztrófák felszámolásának polgári védelmi feladatait elemezte a katasztrófák elleni védekezésben. Dr. Liptay László ny. főorvos a Magyar Katonai-Katonaorvostani Társaságot képviselte. Először csoportosította a katasztrófákat egészségügyi hatások szerint, majd számba vette a természeti katasztrófák okozta sérüléstípusokat, a halmozottan jelentkező károsító hatásokat. A konferencia előadásait Dr. Teknős László tű. százados egyetemi adjunktus, a Magyar Hadtudományi Társaság Katasztrófa- és polgári védelmi Szakosztályának titkára A klímaváltozás és a természeti katasztrófák összefüggéseinek elemzése, értékelése című előadása zárta, melyben ismertette a kapcsolódó hazai és EU jogszabályokat, valamint az elemi csapások és ipari eredetű katasztrófák főbb jellemzőit.

A levezető elnök zárszavában nagyon aktuálisnak, hasznosnak ítélte meg a természeti katasztrófák megelőzésével foglalkozó tudományos konferenciát. Megállapította, hogy a jelenlévők nagy száma a képviselt társadalmi-szakmai szervezetek részéről, a kitüntető érdeklődés a téma iránt egy jelentős igényt is mutatott a katasztrófák elleni védekezéssel való még szélesebb körű társadalmi és tudományos foglalkozásra.

*****

A magyar roma populáció egészségügyi, szociális és társadalmi jellemzői és a felzárkóztatás lehetőségei konferencia

Az MTA Környezet és Egészség Osztályközi Állandó Bizottsága, a Megelőző Orvostudományi Bizottság és a Magyar Környezetvédelmi Egyesület közös szervezésében tudományos ülés került megrendezésre A magyar roma populáció egészségügyi, szociális és társadalmi jellemzői és a felzárkóztatás lehetőségei témakörben 2018. május 31-én a XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Dísztermében.

A tudományos ülést széleskörű érdeklődés övezte, amely megmutatkozott a hallgatóság és a magukat képviseltető szakmai, társadalmi és civil szervezetek számában is. A tudományos ülésen Hajdu László a XV. kerület polgármestere és Prof. Dr. Poór Gyula az MTA KEB alelnöke köszöntőjét és bevezető gondolatait követően öt előadás hangzott el. Sándor János a Debreceni Egyetem egyetemi docense: Telepeken élő felnőtt romák egészségi állapotának változása a Roma Integráció Évtizede Program időszakában Magyarországon; Kósa Karolina a Debreceni Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára: A mentális egészség egyenlőtlenségei társadalmi-gazdasági státusz szerint hazánkban; Prof. Dr. Petrányi Győző akadémikus, az MTA KEB, valamint egyesületünk elnöke: Romák populációs genetikai egyedisége és az ehhez kapcsolódó csontvelődonor toborzás jelentősége; Kovácsné dr. habil. Nagy Emese Ph.D: Hozott tudás és felzárkóztatás címmel tartott előadást. A sort Németh Angéla alpolgármester A XV. Kerületi romák helyzete a Helyi Esélyegyenlőségi Program  tükrében előadása zárta. Ezt követően a résztvevő hallgatóság köréből több hozzászólás, kérdés hangzott el.

Ünnepélyes napirendi pont zárta a tudományos ülést, amelynek keretében Prof. Dr.  Poór Gyula, az ORFI főigazgatója, az MTA KEB alelnöke a Magyar Környezetvédelmi Egyesület kitüntetésében részesült. A környezettudomány megalapozásában, fejlesztésében kifejtett munkássága elismeréséül Prof. Dr. Petrányi Győző elnökünktől Kitaibel Pál emlékérmet vehetett át.

*****

Országos Vízügyi Szakmai Nap

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Tagozata 2018. április 27-én az a Új Városháza dísztermében (Budapest V. Váci u. 62-64.) az Országos Vízügyi Szakmai Nap alkalmából konferenciát szervezett. Munkájában egyesületünk tagjai is részt vettek. A szakmai előadói a vízügyi, vízvédelmi hatóságok, víziközmű szolgáltató gazdasági szervezetek képviselői, vízügyi tervezők, szakértők, igazságügyi szakértők, a szakterületet érintő tudományterületek képviselői voltak.

A levezető elnök Pataki Károly volt, Dr. Varga Miklós egyesületünk alelnöke felkért hozzászólóként vett részt a konferencia munkájában.

*****

XV. kerületi Föld napi rendezvények

2018. április 21. – Föld napi ünnepség a Nevesincs / Szilas tónál, ahol családi programok, játékos versenyek, a területen szervezett közös séta (Liwa malom) várta a résztvevőket. Egyesületünket Dr. Varga Miklós alelnök képviselte a rendezvényen.

2018. április 24. – a Hartyán Általános Iskola (ÖKO Iskola) Föld napi rendezvénye, melynek központi kerületi ünnepi műsora után emlékfa-ültetés, majd az iskolai környezetvédelmi vetélkedő eredményhirdetése, díjátadója követett.  A rendezvény megnyitó köszöntésére felkérték Prof. Dr. Petrányi Győzőt, elnökünket.

*****

Országos biobor verseny

Az Egyesületünk közreműködésével megvalósuló országos biobor versenyt – szervezési előkészítését sziszifuszi munkával alapító tagunk Kürti Attila  végezte – Újpest Önkormányzat pincehelyiségében rendezték április 23-án. A biobor bírálat eredményhirdetésére 2018. május 12-én Császáron került sor. Tervezik 2019. márciusában egy növényvédelmi konferencia, tapasztalatcsere szervezését kistermelők és más érintettek részére, a környezetkímélő szőlőtermesztés, a környezet- és egészségvédelem szempontjából megfelelő permetezés szakmai ismertetésére.

*****

Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny országos döntő

Hagyományosan az Országos Rendőr- és Tűzoltónapon 2018. április 22-én rendezték meg általános, illetve középiskolás csapatok részére huszonötödik alkalommal a Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny országos döntőjét a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Polgári Védelmi Szövetség szervezésében. Meghívottként részt vettünk a rendezvényen.

*****

Víz Világnapja

A Víz Világnapján, március 22-én délelőtt a Karc FM Rádió műsorvezetője a Földünk jövőjét alapvetően érintő témában átfogó, elemző telefonos interjút készített alelnökünkkel Dr. Varga Miklóssal.

*****

Környezetvédelmi Technikus Országos Szakmai Tanulmányi Verseny

A Földművelésügyi Minisztérium hatáskörébe tartozó Környezetvédelmi Technikus Országos Szakmai Tanulmányi Verseny döntőjét 2018. március 12-13-án rendezték a Budapesti Műszaki SZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakgimnáziumában. Egyesületünk részéről a versenybizottság elnökének Prof. Dr. Petrányi Győzőt  kérték fel.

A szakmai vizsgakövetelmények alapján összeállított biológiai, környezetvédelmi és analitikai feladatok megoldása után került sor a szóbeli versenyrészre, amelyben környezetvédelemhez kapcsolódó jogi, környezetvédelmi és környezettechnikai ismereteiket, valamint idegen nyelv tudásukat mérték össze a versenyzők, összességében kíváló teljesítményt nyújtva.

*****

Polgári Védelem Világnapja

A Polgári Védelem Világnapja alkalmából 2018. március 2-án a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Díszudvarán a Légoltalom Hősi Halottai Emléktáblájánál tartotta hagyományos megemlékezését és koszorúzási ünnepségét a Magyar Polgári Védelmi Szövetség. A kegyeleti megemlékezésen egyesületünk tagjai is részt vettek.

*****

Magyar Tudomány Ünnepe 2017.

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a Magyar Polgári Védelmi Szövetség, a Magyar Polgári Védelmi Tudományos Egyesület  és a Magyar Környezetvédelmi Egyesület  2017. december 12-én ünnepi ülést tartott, az MPVSZ székhelyén (Budapest XIII. Zsinór u. 8-12.).

Dr. habil. Endrődi István  tű. ezredes, az MPVSZ elnöke köszöntőjében kitért a testület idei munkájára, a fontosabb eredményekre, valamint a testület előtt álló szakmai kihívásokra. A tanácsadó testület idei munkáját dr. Tóth Ferenc  tűzoltó dandártábornok, országos polgári védelmi főfelügyelő értékelte, a polgári védelem katasztrófavédelem feladatrendszerében elfoglalt helyéről, az elért eredményekről, a várható feladatokról adott tájékoztatást.

Prof. Dr. Petrányi Győző  akadémikus, egyesületünk elnöke előadásában az élhető városi környezet jellemzőiről, a városfejlesztés környezetvédelmi feladatairól értekezett. Külön szólt a környezeti értékek megtartásának és az ideális városkép kialakításának bonyolult kapcsolatáról. Dr. Varga Miklós  egyesületünk alelnöke előadásában a hazánk árvízmentesítésével kapcsolatos kihívásokról, az árhullámok jellemzőiről, valamint a vízkárelhárítás fontosabb aspektusairól tájékoztatta a grémiumot. Kiemelten szólt a Duna-projekt egyes elemeiről, valamint az árvíz elleni védekezés stratégiájáról. A kiberbiztonság legfontosabb ismérveit dr. Ráth Tamás  nyugalmazott ezredes, a Védelmi Információs Központ kuratóriumának tagja tárta a hallgatóság elé. Dr. Berki Imre, a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának igazgatója a polgári védelmi gyűjtemény kialakításának rendszeréről, annak tervezési és kivitelezési sajátosságairól, Leskó György pedig a DAREnet tudásanyagcsere-hálózati projekt főbb elemeiről adott rövid tájékoztatást.

Az előadásokat követően a környezeti kultúra fejlesztése terén kifejtett sokoldalú elkötelezett tevékenysége elismeréséül a  Magyar Környezetvédelmi Egyesület kuratóriuma Herman Ottó emlékérmet  adományozott Dr. Muhoray Árpád nyugalmazott polgári védelmi vezérőrnagynak. A díjat elnökünk Prof. Dr. Petrányi Győző  adta át.

A tanácskozás befejezéseként a Magyar Polgári Védelmi Szövetség és a Magyar Környezetvédelmi Egyesület között Együttműködési Megállapodás aláírására került sor.

Dr. habil. Endrődi István záró szavaiban kiemelte a civil szervezetek közötti  kapcsolatépítés, közös érdekérvényesítés jelentőségét.                                                                                                                                                                                                                                      

*****